top of page

Algemene voorwaarden Zakelijk en Privacy

Artikel 1 | Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtnemer: Ruud Langeveld namens Ontmoet de voorbijganger. 

 

2. Opdrachtgever: De organisatie die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Ontmoet de voorbijganger. 

 

3. Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 | Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van opdrachtnemer mag verwachten. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

 

2. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

 

3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.


4. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres te gebruiken voor de communicatie over afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en het maken van facturen.

 

Artikel 5 | Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Opdrachtnemer is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 | Beëindiging

 

​1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 

1. Facturatie van schriftelijk geoffreerde diensten vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het gefactureerde bedrag op IBAN NL95 INGB 0008 0591 07 t.n.v. ONTMOET DE VOORBIJGANGER. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van deze incasso.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande een factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Geheimhouding

 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe, indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade van welke aard dan ook die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van adviezen van opdrachtnemer. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

 

Artikel 10 | Klachtenprocedure

 

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de geleverde diensten dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht zal opdrachtnemer in gezamenlijk overleg met opdrachtgever een oplossingsrichting kiezen. Indien nodig kan het Klachtenportaal Zorg worden ingeschakeld, waarvan opdrachtgever lid is in het kader van de WKKGZ: lidmaatschapsid. 6123.

Artikel 11 | Privacy 

1. Ontmoet de voorbijganger gaat zorgvuldig om met gegevens, bewaart deze niet langer dan nodig is, gebruikt deze alleen waarvoor deze bedoeld zijn en deelt deze met niemand.
 
2. Via de website worden alleen gepersonaliseerde gegevens ontvangen als bezoekers van de website een contactformulier invullen. Dit betreft de naam, het mailadres en het telefoonnummer. Indien dit niet tot een follow up leidt, dan worden deze gegevens verwijderd.
 
3. Gedurende de periode dat opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert voor opdrachtgever worden de NAW-gegevens, telefoonnummer en mailadres gebruikt voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en het maken van facturen. Met toestemming van de opdrachtgever zal een dossier worden aangelegd waarin relevante informatie t.b.v. de werkzaamheden worden bijgehouden. 
 
4. Na afloop van de periode waarin de werkzaamheden plaatsvonden zal de bijgehouden informatie worden verwijderd, tenzij de opdrachtgever wil dat de gegevens bewaard blijven. In dat geval worden deze maximaal een jaar nadat de laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd verwijderd.

bottom of page