top of page

ZAKELIJK

In onze complexe hectische samenleving ervaren we veel stress, zowel zakelijk als in de privésfeer. De wijze waarop met deze stress wordt omgegaan, heeft een belangrijke invloed op het functioneren van medewerk(st)ers.
 
Een veilige omgeving om onderliggende oorzaken constructief bespreekbaar te maken en aan te pakken is in de praktijk niet altijd aanwezig. Hierdoor kan deze situatie een structureel karakter krijgen.
iStock-483411808.jpg
PREVENTIE
Het preventief inzetten van coaching-gesprekken voorkomt dat medewerk(st)ers door stress minder gaan functioneren. Hierdoor wordt de mentale weerbaarheid in een vroegtijdig stadium geprikkeld om naar oplossingen te zoeken en verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie. Dit dringt de uitval door stress, overspannenheid en uiteindelijk burn-out structureel terug. 

 

Ik spiegel de medewerk(st)er en geef feedback, op basis waarvan we direct met aan de stress gerelateerde belemmeringen aan de slag gaan. De gesprekken zijn op vrijwillige basis en vertrouwelijk. De ervaring leert dat binnen 4 sessies verbeterd functioneren zichtbaar wordt en minder stress wordt ervaren.

MENTAL COACHING
Als mental coach coach ik medewerk(st)ers op thema's als eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wanneer hun functioneren negatief wordt beïnvloed door hinderlijke gedragspatronen en belemmerende overtuigingen kan het veranderen van deze patronen en overtuigingen oplossing bieden.
We ontdekken welke bewuste en onbewuste patronen en overtuigingen saboterend werken om deze vervolgens te transformeren. De medewerk(st)er krijgt op deze wijze de mogelijkheid om zijn/haar "automatische piloot"  te synchroniseren met zijn/haar bewuste doelen.
coaching-2738522.jpg
burnout-90345_1920.jpg
BURN-OUT
De indicaties voor een burn-out zijn duidelijk. Overspannen met klachten die al meer dan een halfjaar aanhouden en sterke gevoelens van vermoeidheid en uitputting.
Al gauw gaat het dan over karakter-eigenschappen die een verhoogd risico met zich meebrengen. Perfectionisme, overdreven loyaliteit, behoefte jezelf te bewijzen, teveel verantwoordelijkheids-gevoel en faalangst worden dan onder andere genoemd.
Maar wat maakt nou dat mensen, ondanks alle adviezen van anderen en signalen van hun lichaam, die grens overgaan waarna het lichaam alles stopzet?
 
Samen met hen ga ik op onderzoek naar de onbewuste zelfsabotage-systemen die deze situatie hebben veroorzaakt, zodat herhaling wordt voorkomen.
MEDIATION

Soms is de arbeidsverhouding tussen medewerker(s) en werkgever zo verstoord dat coachen geen optie meer is. Als onpartijdige onafhankelijke derde begeleid ik dan bij het zoeken naar een voor alle partijen acceptabele oplossing. Voorwaarde hierbij is dat deze vrijwillig aan het gesprek deelnemen.

Als mediator zorg ik ervoor dat ieders belangen aan bod komen. Hierbij is ruimte voor de emoties die het conflict met zich meebrengt zonder dat de realiteit uit het oog wordt verloren. De inzet is zonder juridische procedures tot afspraken te komen waar alle partijen achterstaan met zo min mogelijk schade voor de relatie.
Handshake 1
bottom of page