top of page

Algemene Voorwaarden & Privacy

Artikel 1 | Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Opdrachtnemer: Ruud Langeveld in de hoedanigheid van bewustwordingscoach namens Ontmoet de voorbijganger.

 

2. Opdrachtgever: De particuliere cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Ontmoet de voorbijganger.

 

3. Overeenkomst: Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Elke afspraak wordt hierbij beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst.

 

4. Dienst: De diensten van Ontmoet de voorbijganger zijn:

 

Coachingsessies: dit zijn gesprekken waarin Ruud de cliënt een spiegel voorhoudt ten aanzien van zijn/haar gedachtegang en handelen en hierop feedback geeft, zodat de cliënt gestimuleerd wordt om hier vanuit een andere invalshoek naar te kijken, van waaruit nieuwe inzichten ontstaan.

Ruud ondersteunt de cliënt als coach bij het ontdekken en transformeren van overtuigingen en patronen die het functioneren van de cliënt belemmeren.

 

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten aan particulieren en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover hiervan niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3 | Bedrijfsomschrijving

 

Ontmoet de voorbijganger richt zich op het voeren van coachingsessies en conflictbemiddeling/mediation, gericht op persoonlijke ontwikkeling en de-escaleren van conflictsituaties. Ontmoet de voorbijganger is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70216401.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren met in achtneming van de vrije wil en medewerking van de opdrachtgever en overeenstemming over de erkenning van de dienstverlening en de eventuele gevolgen hiervan. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens, telefoonnummer en emailadres te gebruiken voor de communicatie over afspraken tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en het maken van facturen.

 

3. De coachingsessies vragen van de opdrachtgever een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van een optimaal resultaat, hetgeen aan het begin van elk gesprek/sessie wordt aangegeven. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven omtrent het daadwerkelijk behalen van het resultaat.

 

4. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn zich ervan bewust dat de gesprekken/sessies geen therapeutische behandelingen zijn en geen vervanging voor juridisch, medisch of financieel advies of zorg.

 

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 

1. Uurtarieven voor particulieren worden weergegeven op de website. Offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 3. De overeenkomst komt tot stand op basis van een mondeling, telefonisch of via email/WhatsApp gemaakte afspraak.

 

4. Indien gesprekken/sessies op locaties buiten Delft plaatsvinden, worden de reiskosten doorberekend. 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d. Facturering van kosten voor specialisten vindt rechtstreeks door specialisten plaats.

 

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 

1. Betaling voor de coaching sessies vindt contant of via bankoverschrijving plaats, na afloop van de sessie.

 

2. Facturatie van schriftelijk geoffreerde diensten vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van het gefactureerde bedrag op IBAN NL95 INGB 0008 0591 07 t.n.v. ONTMOET DE VOORBIJGANGER. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 7 dagen na factuurdatum. 3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten van deze incasso. 4. Bij eventuele bezwaren aangaande een factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

 

Artikel 7 | Beëindiging

 

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd. 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 

Artikel 8 | Annulering

 

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om gesprekken/sessie te annuleren, dan wel een cliënt te weigeren. Een annulering vindt uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak plaats. In dat geval zal het gesprek/de sessie naar een ander voor beide partijen geschikt tijdstip worden verplaatst.

 

2. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip annuleert, zal opdrachtnemer 50% van de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. In overige gevallen worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Artikel 9 | Geheimhouding

 

1. Opdrachtnemer verplicht zich bij haar diensten tot geheimhoudingsplicht met betrekking alles wat besproken is, alsmede de persoonsgegevens van de opdrachtgever.

 

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer. 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de

overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe, indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade van welke aard dan ook die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van gesprekken en/of sessies. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

 

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de geleverde diensten dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. 2. Na kennisname en bespreking van de klacht zal opdrachtnemer in gezamenlijk overleg met opdrachtgever een oplossingsrichting kiezen. Indien nodig kan het Klachtenportaal Zorg worden ingeschakeld, waarvan opdrachtgever lid is in het kader van de WKKGZ: lidmaatschapsid. 6123.

 

Artikel 12 | Privacy

 

1. Ontmoet de voorbijganger gaat zorgvuldig om met gegevens, bewaart deze niet langer dan nodig is, gebruikt deze alleen waarvoor deze bedoeld zijn en deelt deze met niemand.

 

2. Via de website worden alleen gepersonaliseerde gegevens ontvangen als bezoekers van de website een contactformulier invullen. Dit betreft de naam, het mailadres en het telefoonnummer. Indien dit niet tot een follow up leidt, dan worden deze gegevens verwijderd.

 

3. Gedurende de periode dat de coachingsessies plaatsvinden, worden de NAW-gegevens, telefoonnummer en mailadres gebruikt voor de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en het maken van facturen. Met toestemming van de opdrachtgever zal een dossier worden aangelegd waarin relevante informatie t.b.v. de sessies wordt bijgehouden. Dit dossier is ter inzage van de opdrachtgever.

 

4. Na afloop van de periode waarin de sessies plaatsvonden zal de bijgehouden informatie worden verwijderd, tenzij de opdrachtgever wil dat de gegevens bewaard blijven. In dat geval worden deze maximaal een jaar na de laatste sessie verwijderd

bottom of page